مسعود طاهری

مسعود طاهری

مدرس و مشاور ارشد SQL Server & BI

مسعود طاهری مدرس و مشاور ارشد SQL Server & BI ،  مدیر فنی پروژه‌های هوش تجاری (بیمه سامان، اوقاف، جین وست، هلدینگ ماهان و…) ، مدرس دوره‌هــای SQL Server و هوش‌تجاری در شرکت نیک‌آموز و نویسنده کتاب PolyBase در SQL Server

31 مقاله
29 دوره برگزار شده
title sign
دوره های ارائه شده توسط مسعود طاهری
مسعود طاهری
مسعود طاهری
مسعود طاهری
مسعود طاهری
مسعود طاهری، علیرضا ارومند
مسعود طاهری، علیرضا ارومند
مسعود طاهری
مسعود طاهری
مسعود طاهری
مسعود طاهری
مسعود طاهری

دوره جامع آموزش هوش‌ تجاری

ثبت نام غیرحضوری6.700.000 تومان
احمد رفیعی، مسعود طاهری، سیاوش گلچین، علیرضا ارومند

مسیر آموزش DevOps

5.570.000 تومان
مسعود طاهری
علیرضا ارومند, مسعود طاهری، سیاوش گلچوبیان
مسعود طاهری
مسعود طاهری، مهدی قپانوری
علیرضا ارومند، مسعود طاهری، سیاوش گلچوبیان
محمد اردانه , مسعود طاهری
مسعود طاهری، محمد اردانه
امیر باقری ، مسعود طاهری
علیرضا ارومند, مسعود طاهری، سیاوش گلچوبیان، احمد رفیعی
احمد رفیعی، علیرضا ارومند، مسعود طاهری، سیاوش گلچوبیان
مسعود طاهری،ایمان باقری، رضا اردانه، محمد اردانه، احسان حسین‌پور
مسعود طاهری، بابک پیروز، ایمان باقری
رضا اردانه, مسعود طاهری
فرید طاهری, مسعود طاهری ,علیرضا ارومند
مسعود طاهری
مسعود طاهری
مسعود طاهری
title sign
مقالات ارائه شده توسط مسعود طاهری
۰۶ تیر
معرفی Ledger در SQL Server 2022
۱۹ مهر
نسخه‌های نصب شده SQL Server
نمایش بیشتر