روش پیاده سازی سمپل Collation و Native Query Archives > نیک آموز