آیا با اصلاح کد TSQL، می توان کارایی کوئری را افزایش داد!؟

آیا با اصلاح کد TSQL، می توان کارایی کوئری را افزایش داد!؟

نوشته شده توسط: سید محمد حسینی
۲۶ تیر ۱۳۹۵
زمان مطالعه: 14 دقیقه
۰
(۰)

مقدمه

در این مقاله، قصد دارم یکی از اتفاقاتی که چند روز قبل برایم پیش آمد را برا ی دوستان نیک آموزی عزیز توضیح بدهم. چند روز قبل یکی از دوستانم با من تماس گرفت و گفت که در یکی از قسمت های برنامه، وقتی که گزینه نمایش اطلاعات را انتخاب می کنند، حدود ۳۰ ثانیه طول می کشد تا اطلاعات مورد نظر نمایش داده شوند. خوب، من هم به شرکت دوستم رفتم و با بررسی برنامه، SP اجرا شده برای نمایش اطلاعات را پیدا کردم و آن را کمی بررسی کردم.

[sql] ALTER PROCEDURE [PerKar].[sp_rep_Personels]
(
@CurrentDate varchar(15),
@EmployStateCode nvarchar(10)
)
AS
;WITH CTE1 AS
(
SELECT PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID, PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalNum,
PerOrg.tbPersonalSpex.FName,
PerOrg.tbPersonalSpex.LName, PerKar.tbConstantItems.ItemID AS GenreCode,
PerKar.tbConstantItems.Name AS GenreName, PerOrg.tbPersonalSpex.BCNo,
PerOrg.tbPersonalSpex.NationalCode,
PerKar.fn_ConvertIntToDate(PerOrg.tbPersonalSpex.BirthDate) AS SBirthDate,
PerOrg.tbPersonalSpex.BirthDate,
tbConstantItems_1.ItemID AS MaritalCode,
tbConstantItems_1.Name AS MaritalName, vwPerEdu_1.Degree,
vwPerEdu_1.DegreeName, vwPerEdu_1.EduBranchID, vwPerEdu_1.EduEvidenceDetails,
PerKar.fn_GetJebheStates(PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID) AS JebheState,
tbPersonnelEmployState.ItemID AS EmployStateCode,
tbPersonnelEmployState.Name AS EmployStateName,
PerKar.fn_ConvertIntToDate(PerOrg.tbPersonalSpex.EmployDate)
AS SEmployDate, PerOrg.tbPersonalSpex.EmployDate,
PerOrg.tbPersonalSpex.AccountNo,
(SELECT Title FROM PerKar.tb_EmploymentAllocation
WHERE Code=LEFT(PerKar.vw_PersonelAllocation.RasteCode,1)) AS RasteAsli,
PerKar.vw_PersonelAllocation.RasteCode,
PerKar.vw_PersonelAllocation.Raste,
PerKar.vw_PersonelAllocation.ReshteCode,
PerKar.vw_PersonelAllocation.Reshte,
PersonalLocation.LocationID AS MKhedmatID,
PersonalLocation.LocationName AS MKhedmat, tbHokm_.tbHokmID,
tbHokm_.Rotbeh,tbHokm_.Tabaghe, tbHokm_.FatherName,
tbHokm_.IssuePlace,tbHokm_.BirthPlace,
tbHokm_.SanavateKhedmateRasmi,tbHokm_.OrgJobUnitTitle,tbHokm_.Childs,
PerKar.fn_FindEmploymentYears(PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID,
dbo.fn_ConvertHijriDateToDays(@CurrentDate)) AS SanavatKhedmat
,tbOrgJob.JobType AS JobTypeID, tbOrgJob.Name AS JobTypeName,
tbOrgJob.OrgJobID, tbOrgJob.OrgJobTitle
FROM PerOrg.tbPersonalSpex
INNER JOIN (SELECT POS.PersonalID
FROM [PerKar].[tbPersonnelOfficeStates] AS POS
INNER JOIN (SELECT PersonalID, MAX(StartDate) AS StartDate
FROM [PerKar].[tbPersonnelOfficeStates] AS POS
GROUP BY PersonalID) AS tbTmp1
ON POS.PersonalID=tbTmp1.PersonalID AND
POS.StartDate=tbTmp1.StartDate
WHERE POS.OfficeStateType<>43) AS tbTmp
ON PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID=tbTmp.PersonalID
INNER JOIN PerKar.tbConstantItems
ON PerOrg.tbPersonalSpex.Genre = PerKar.tbConstantItems.ItemID AND
PerKar.tbConstantItems.ConstantID = 43
INNER JOIN PerKar.tbConstantItems AS tbConstantItems_1
ON PerOrg.tbPersonalSpex.MaritalState = tbConstantItems_1.ItemID AND
tbConstantItems_1.ConstantID = 5
INNER JOIN (SELECT vwPerEdu.PersonalID, vwPerEdu.PEducationID,
vwPerEdu.CollectDate, vwPerEdu.EduAverage,
vwPerEdu.Degree, vwPerEdu.DegreeName,
vwPerEdu.EduEvidenceID, vwPerEdu.University,
vwPerEdu.Comments, vwPerEdu.EduBranchID,
vwPerEdu.EduEvidenceDetails,
vwPerEdu.EduDegree, vwPerEdu.EBName,
vwPerEdu.IsChangeByOthers
FROM PerKar.vwPersonnelEducations AS vwPerEdu
INNER JOIN (SELECT PersonalID,
MAX(Degree)
AS Degree FROM PerKar.vwPersonnelEducations
GROUP BY PersonalID) AS PersonnelDegrees
ON vwPerEdu.PersonalID =
PersonnelDegrees.PersonalID
AND vwPerEdu.Degree =
PersonnelDegrees.Degree) AS vwPerEdu_1
ON PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID = vwPerEdu_1.PersonalID
INNER JOIN PerKar.vw_PersonelAllocation
ON PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID =
PerKar.vw_PersonelAllocation.PersonalID
INNER JOIN (SELECT DISTINCT X.PersonalID,
tbConstantItems_2.ItemID, tbConstantItems_2.Name
FROM (SELECT PersonalID, MAX(StartEmployDate) AS StartEmployDate,
(SELECT EmployType FROM PerKar.tbPersonnelEmployState AS PES1
WHERE (PersonalID = PES.PersonalID)
AND (StartEmployDate =
MAX(PES.StartEmployDate))) AS EmployType
FROM PerKar.tbPersonnelEmployState AS PES
GROUP BY PersonalID) AS X
INNER JOIN PerKar.tbConstantItems AS tbConstantItems_2
ON X.EmployType =
tbConstantItems_2.ItemID) AS tbPersonnelEmployState
ON tbPersonnelEmployState.PersonalID = PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID
INNER JOIN (SELECT tbOrgJobToPersonel.PersonalID,
PerKar.tbLocations.LocationID, PerKar.tbLocations.LocationName
FROM PerKar.tbLocations
INNER JOIN PerOrg.tbOrganizationUnit
ON PerKar.tbLocations.LocationID =
PerOrg.tbOrganizationUnit.LocationID
INNER JOIN PerOrg.tbOrganizationJob
ON PerOrg.tbOrganizationUnit.tbUnitID =
PerOrg.tbOrganizationJob.tbUnitID
INNER JOIN (SELECT PersonalID, MAX(StartDate) AS StartDate,
(SELECT TOP 1 tbOrgJobID
FROM PerKar.tbOrgJobToPersonel AS tbOrgJobToPersonel_1
WHERE (PersonalID = jtp.PersonalID)
AND (StartDate = MAX(jtp.StartDate))) AS tbOrgJobID
FROM PerKar.tbOrgJobToPersonel AS jtp
GROUP BY PersonalID) AS tbOrgJobToPersonel
ON PerOrg.tbOrganizationJob.tbOrgJobID =
tbOrgJobToPersonel.tbOrgJobID) AS PersonalLocation
ON PersonalLocation.PersonalID = PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID
INNER JOIN (SELECT h.tbHokmID,h.PersonalID,h.Rotbeh,h.Tabaghe,
h.FatherName,h.IssuePlace,h.BirthPlace,
h.SanavateKhedmateRasmi,h.OrgJobUnitTitle,h.Childs
FROM [PerKar].[tbHokm_] AS h
INNER JOIN (SELECT PersonalID,MAX(tbHokmID) AS tbHokmID,
MAX(ExecutionDate) AS ExecutionDate
FROM [PerKar].[tbHokm_]
GROUP BY PersonalID) AS t2
ON h.tbHokmID=t2.tbHokmID) AS tbHokm_
ON tbHokm_.PersonalID = PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID
INNER JOIN (SELECT ojp.PersonalID, oj.JobType, t.Name,
oj.OrgJobID, oj.OrgJobTitle
FROM [PerOrg].[tbOrganizationJob] AS oj
INNER JOIN [PerKar].[tbOrgJobToPersonel] AS ojp
ON oj.tbOrgJobID=ojp.tbOrgJobID AND ojp.EndDate IS NULL
INNER JOIN (SELECT ci.ItemID, ci.Name
FROM [PerKar].[tbConstants] AS c
INNER JOIN [PerKar].[tbConstantItems] AS ci
ON c.ConstantID=ci.ConstantID
WHERE c.Name=N'JobType') AS t
ON t.ItemID=oj.JobType) AS tbOrgJob
ON tbOrgJob.PersonalID = PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID
)
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY PersonalID) AS RowNo, *
FROM CTE1
WHERE EmployStateCode=@EmployStateCode

همانطور که مشاهده می کنید، یک SP بزرگ و شلوغ(چشم دوستان کد بد نبینه!!!، البته کلی طول کشید تا کد این SP رو مرتبش کردم تا بتونم بخونمش-همه چیز پشت سر هم نوشته شده بود، با نام گذاری ها هم کاری ندارم)

 البته قبل از اینکه بخوام برم سراغ ایندکس ها و موارد این چنین، با اجرای این SP(پارامترها را از طریق برنامه Profiler به دست آوردم) و بررسی IO، متوجه شدم که فقط از جداول “_tbHokm” و “tbLocations” و “tbOrganizationUnit” به ترتیب هر یک حدود ۹۵۶۰۰۰۰ و ۴۵۰۰۰ و ۴۵۰۰۰ عملیات Logical Read دارند.
و این درحالی بود که این جداول اصلا جداول بزرگی نبوند.
 
و اجرای این SP نیز در کل حدود ۹۹۰۰۰۰۰ عملیات Logical Read داشت و فقط ۲۰۳ رکورد در خروجی نمایش داده شده ظاهر می شد.
 
البته Execution Plan این SP را هم بررسی کردم، ولی اینقدر بزرگ بود که نتوانستم تصویر مناسبی از آن را در اینجا نمایش دهم.
در ابتدا خیلی تعجب کردم. جداول دیگر رو هم که بررسی کردم، متوجه شدم که هیچ جدول بزرگی وجود ندارد و بزرگترین جدول حدود ۳۰۰۰ رکورد دارد. این مسئله خیلی ذهنم رو درگیر کرد.
کاری که من کردم، این بود که بجای اینکه برم سراغ ایندکس ها و بررسی آنها، اول کد این SP را شروع کردم با دقت بررسی کردن و متوجه شدم که در این کد، از زیر پرسوجوهای زیادی استفاده شده و همچنین اینکه مثلا از یک جدول چندین بار در بخش های مختلف استفاده شده است.
به همین علت، برای اولین کار خواستم که این زیر پرسوجوها را کمی مرتب کنم و میزان استفاده SQL Server از یک جدول را تا جایی که می شود کم کنم. زیرا با توجه به ماهیت و نوع زیر پرسوجو(Self-Contained یا Correlated) و نوع خروجی زیر پرسوجو(Single Value، Multiple Value یا Table Result) و مکان استفاده از زیر پرسوجو، برخورد SQL Server با زیر پرسوجو متفاوت خواهد بود.
با بررسی این زیر پرسوجوها، متوجه شدم که ۶ زیر پرسوجوی کاملا مستقل(Self-Contained) وجود دارد که تعداد رکوردهای خروجی آنها نیز خیلی زیاد نیست و اینکه می توان اجرای این زیر پرسوجوها را خارج از پرسوجوی اصلی انجام داد، به همین منظور کد SP را به صورت زیر تغییر دادم و به یک نتیجه بسیار جالب رسیدم(البته به طور موقت و برای انجام مقایسه، SP مورد نظر را تحت نام جدیدی ذخیره کردم). در حقیقت کاری که انجام دادم، خارج کردن اجرای زیر پرسوجوها از اجرای پرسوجوی اصلی بود و در پرسوجوی اصلی از جداول موقت ایجاد شده بجای زیر پرسوجوها در عملیات JOIN استفاده کردم.
ALTER PROCEDURE [PerKar].[sp_rep_Personels2]
(
@CurrentDate varchar(15),
@EmployStateCode nvarchar(10)
)
AS
DECLARE @tbTmp TABLE (PersonalID int PRIMARY KEY);
DECLARE @vwPerEdu_1 TABLE (PersonalID int, PEducationID int, CollectDate int, EduAverage nchar(6),
Degree tinyint, DegreeName nvarchar(80), EduEvidenceID int, University nvarchar(100),
Comments nvarchar(480), EduBranchID int, EduEvidenceDetails nvarchar(100),
EduDegree tinyint, EBName nvarchar(100), IsChangeByOthers int);
DECLARE @tbPersonnelEmployState TABLE(PersonalID int PRIMARY KEY, ItemID int, Name nvarchar(50));
DECLARE @PersonalLocation TABLE (PersonalID int PRIMARY KEY, LocationID int, LocationName nvarchar(80));
DECLARE @tbHokm_ TABLE (tbHokmID int PRIMARY KEY, PersonalID int, Rotbeh tinyint, Tabaghe int, FatherName nvarchar(30),
IssuePlace nvarchar(250), BirthPlace nvarchar(40), SanavateKhedmateRasmi nvarchar(250),
OrgJobUnitTitle nvarchar(100), Childs tinyint);
DECLARE @tbOrgJob TABLE(PersonalID int PRIMARY KEY, JobType tinyint, Name nvarchar(50),
OrgJobID nvarchar(11), OrgJobTitle nvarchar(200));
INSERT INTO @tbTmp
SELECT DISTINCT POS.PersonalID
FROM [PerKar].[tbPersonnelOfficeStates] AS POS
INNER JOIN (SELECT PersonalID, MAX(StartDate) AS StartDate
FROM [PerKar].[tbPersonnelOfficeStates] AS POS
GROUP BY PersonalID) AS tbTmp1
ON POS.PersonalID=tbTmp1.PersonalID AND POS.StartDate=tbTmp1.StartDate
WHERE POS.OfficeStateType<>43;
INSERT INTO @vwPerEdu_1
SELECT vwPerEdu.PersonalID, vwPerEdu.PEducationID, vwPerEdu.CollectDate, vwPerEdu.EduAverage,
vwPerEdu.Degree, vwPerEdu.DegreeName, vwPerEdu.EduEvidenceID, vwPerEdu.University,
vwPerEdu.Comments, vwPerEdu.EduBranchID, vwPerEdu.EduEvidenceDetails, vwPerEdu.EduDegree,
vwPerEdu.EBName, vwPerEdu.IsChangeByOthers
FROM PerKar.vwPersonnelEducations AS vwPerEdu
INNER JOIN (SELECT PersonalID, MAX(Degree) AS Degree FROM PerKar.vwPersonnelEducations
GROUP BY PersonalID) AS PersonnelDegrees
ON vwPerEdu.PersonalID = PersonnelDegrees.PersonalID AND vwPerEdu.Degree = PersonnelDegrees.Degree;
INSERT INTO @tbPersonnelEmployState
SELECT DISTINCT X.PersonalID, tbConstantItems_2.ItemID, tbConstantItems_2.Name
FROM (SELECT PersonalID, MAX(StartEmployDate) AS StartEmployDate,
(SELECT EmployType FROM PerKar.tbPersonnelEmployState AS PES1
WHERE (PersonalID = PES.PersonalID)
AND (StartEmployDate = MAX(PES.StartEmployDate))) AS EmployType
FROM PerKar.tbPersonnelEmployState AS PES
GROUP BY PersonalID) AS X
INNER JOIN PerKar.tbConstantItems AS tbConstantItems_2
ON X.EmployType = tbConstantItems_2.ItemID AND tbConstantItems_2.ConstantID=9;
INSERT INTO @PersonalLocation
SELECT tbOrgJobToPersonel.PersonalID, PerKar.tbLocations.LocationID, PerKar.tbLocations.LocationName
FROM PerKar.tbLocations
INNER JOIN PerOrg.tbOrganizationUnit
ON PerKar.tbLocations.LocationID = PerOrg.tbOrganizationUnit.LocationID
INNER JOIN PerOrg.tbOrganizationJob
ON PerOrg.tbOrganizationUnit.tbUnitID = PerOrg.tbOrganizationJob.tbUnitID
INNER JOIN (SELECT PersonalID, MAX(StartDate) AS StartDate,
(SELECT TOP 1 tbOrgJobID
FROM PerKar.tbOrgJobToPersonel AS tbOrgJobToPersonel_1
WHERE (PersonalID = jtp.PersonalID)
AND (StartDate = MAX(jtp.StartDate))) AS tbOrgJobID
FROM PerKar.tbOrgJobToPersonel AS jtp
GROUP BY PersonalID) AS tbOrgJobToPersonel
ON PerOrg.tbOrganizationJob.tbOrgJobID = tbOrgJobToPersonel.tbOrgJobID;
INSERT INTO @tbHokm_
SELECT h.tbHokmID,h.PersonalID,h.Rotbeh,h.Tabaghe,h.FatherName,
h.IssuePlace,h.BirthPlace,h.SanavateKhedmateRasmi,h.OrgJobUnitTitle,h.Childs
FROM [PerKar].[tbHokm_] AS h
INNER JOIN (SELECT PersonalID,MAX(tbHokmID) AS tbHokmID,
MAX(ExecutionDate) AS ExecutionDate
FROM [PerKar].[tbHokm_]
GROUP BY PersonalID) AS t2
ON h.tbHokmID=t2.tbHokmID;
INSERT INTO @tbOrgJob
SELECT ojp.PersonalID, oj.JobType, t.Name, oj.OrgJobID, oj.OrgJobTitle
FROM [PerOrg].[tbOrganizationJob] AS oj
INNER JOIN [PerKar].[tbOrgJobToPersonel] AS ojp
ON oj.tbOrgJobID=ojp.tbOrgJobID AND ojp.EndDate IS NULL
INNER JOIN (SELECT ci.ItemID, ci.Name
FROM [PerKar].[tbConstants] AS c
INNER JOIN [PerKar].[tbConstantItems] AS ci
ON c.ConstantID=ci.ConstantID
WHERE c.Name=N'JobType') AS t
ON t.ItemID=oj.JobType;
;WITH CTE1 AS
(
SELECT PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID, PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalNum, PerOrg.tbPersonalSpex.FName,
PerOrg.tbPersonalSpex.LName, PerKar.tbConstantItems.ItemID AS GenreCode,
PerKar.tbConstantItems.Name AS GenreName, PerOrg.tbPersonalSpex.BCNo, PerOrg.tbPersonalSpex.NationalCode,
PerKar.fn_ConvertIntToDate(PerOrg.tbPersonalSpex.BirthDate) AS SBirthDate, PerOrg.tbPersonalSpex.BirthDate,
tbConstantItems_1.ItemID AS MaritalCode, tbConstantItems_1.Name AS MaritalName, vwPerEdu_1.Degree,
vwPerEdu_1.DegreeName, vwPerEdu_1.EduBranchID, vwPerEdu_1.EduEvidenceDetails,
PerKar.fn_GetJebheStates(PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID) AS JebheState,
tbPersonnelEmployState.ItemID AS EmployStateCode, tbPersonnelEmployState.Name AS EmployStateName,
PerKar.fn_ConvertIntToDate(PerOrg.tbPersonalSpex.EmployDate) AS SEmployDate, PerOrg.tbPersonalSpex.EmployDate,
PerOrg.tbPersonalSpex.AccountNo,
(SELECT Title FROM PerKar.tb_EmploymentAllocation
WHERE Code=LEFT(PerKar.vw_PersonelAllocation.RasteCode,1)) AS RasteAsli,
PerKar.vw_PersonelAllocation.RasteCode, PerKar.vw_PersonelAllocation.Raste,
PerKar.vw_PersonelAllocation.ReshteCode, PerKar.vw_PersonelAllocation.Reshte,
PersonalLocation.LocationID AS MKhedmatID, PersonalLocation.LocationName AS MKhedmat, tbHokm_.tbHokmID,
tbHokm_.Rotbeh,tbHokm_.Tabaghe, tbHokm_.FatherName,tbHokm_.IssuePlace,tbHokm_.BirthPlace,
tbHokm_.SanavateKhedmateRasmi,tbHokm_.OrgJobUnitTitle,tbHokm_.Childs,
PerKar.fn_FindEmploymentYears(PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID, dbo.fn_ConvertHijriDateToDays(@CurrentDate)) AS SanavatKhedmat
,tbOrgJob.JobType AS JobTypeID, tbOrgJob.Name AS JobTypeName, tbOrgJob.OrgJobID, tbOrgJob.OrgJobTitle
FROM PerOrg.tbPersonalSpex
INNER JOIN @tbTmp AS tbTmp
ON PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID=tbTmp.PersonalID
INNER JOIN PerKar.tbConstantItems
ON PerOrg.tbPersonalSpex.Genre = PerKar.tbConstantItems.ItemID AND PerKar.tbConstantItems.ConstantID = 43
INNER JOIN PerKar.tbConstantItems AS tbConstantItems_1
ON PerOrg.tbPersonalSpex.MaritalState = tbConstantItems_1.ItemID AND tbConstantItems_1.ConstantID = 5
INNER JOIN @vwPerEdu_1 AS vwPerEdu_1
ON PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID = vwPerEdu_1.PersonalID
INNER JOIN PerKar.vw_PersonelAllocation
ON PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID = PerKar.vw_PersonelAllocation.PersonalID
INNER JOIN @tbPersonnelEmployState AS tbPersonnelEmployState
ON tbPersonnelEmployState.PersonalID = PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID
INNER JOIN @PersonalLocation AS PersonalLocation
ON PersonalLocation.PersonalID = PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID
INNER JOIN @tbHokm_ AS tbHokm_
ON tbHokm_.PersonalID = PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID
INNER JOIN @tbOrgJob AS tbOrgJob
ON tbOrgJob.PersonalID = PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID
)
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY PersonalID) AS RowNo, *
FROM CTE1
WHERE EmployStateCode=@EmployStateCode;
نتیجه به دست آمده از اجرای این SP بسیار قابل توجه بود، زمان اجرا از ۲۴ ثانیه به کمتر از ۱ ثانیه کاهش پیدا کرد و همچنین تعداد Logical Readها نیز از حدود ۹۹۰۰۰۰۰ عدد به حدود ۴۳۰۰۰ عدد کاهش یافت.
با همین تغییر به ظاهر ساده، می توان مشاهده نمود که زمان اجرا حدود ۹۵ درصد و تعداد Logical Readها نیز حدود ۹۹.۵ درصد بهبود یافته است.
البته باید توجه داشته باشیم که این بهبودی بخاطر استفاده از ایندکس مناسب نیست(زیرا من اصلا ایندکس ها را بررسی نکردم) بلکه فقط بخاطر تغییر در کد TSQL و چگونگی نوشتن و بکارگیری دستورات TSQL این بهبودی به دست آمد. در واقع در بسیاری از مواقع با درست نوشتن کد TSQL مورد نیاز می توان تا حد زیادی از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.

چه رتبه ای می‌دهید؟

میانگین ۰ / ۵. از مجموع ۰

اولین نفر باش

دوره حضوری BI نیک آموز
هوش تجاری انبار داده
title sign
معرفی نویسنده
سید محمد حسینی
مقالات
11 مقاله توسط این نویسنده
محصولات
0 دوره توسط این نویسنده
سید محمد حسینی
پروفایل نویسنده
title sign
دیدگاه کاربران

  •     بسیار هم عالی فقط خداروشکر کنید که در برابر کد اولیه دوستتون و سازمانشون اصرار فراوا ندارند چون بعضی جاها روی Script های نوشته شده خیلی غیرت دارند و کلا میگن همین کد رو با همین شکل و شمایل تا ۲ روز پیش خوب بوده و ……

  •     بسیار هم عالی فقط خداروشکر کنید که در برابر کد اولیه دوستتون و سازمانشون اصرار فراوا ندارند چون بعضی جاها روی Script های نوشته شده خیلی غیرت دارند و کلا میگن همین کد رو با همین شکل و شمایل تا ۲ روز پیش خوب بوده و ……

  •    سلام
   اگر به جای استفاده از جداول در عملیات Join از select و انتخاب ستونهای مورد نیازمون استفاده میکردیم تاثیر بهتری داشت؟

   • سلام

    تا جایی که از سوال شما متوجه شدم
    اگر شما به متن کوئری اصلی، دقت کنید(البته میدونم که خیلی بد نوشته شده و شلوغه)، JOINها همه به صورتی هست که شما میفرمایید، و به همین علت هم کند شده
    • این یه نمونه از کد هست که از وسط کوئری آوردم
     ...INNER JOIN (SELECT vwPerEdu.PersonalID, vwPerEdu.PEducationID,vwPerEdu.CollectDate, vwPerEdu.EduAverage,
     vwPerEdu.Degree, vwPerEdu.DegreeName,vwPerEdu.EduEvidenceID, vwPerEdu.University,
     vwPerEdu.Comments, vwPerEdu.EduBranchID, vwPerEdu.EduEvidenceDetails,
     vwPerEdu.EduDegree, vwPerEdu.EBName,vwPerEdu.IsChangeByOthers
     FROM PerKar.vwPersonnelEducations AS vwPerEdu
     INNER JOIN (SELECT PersonalID,MAX(Degree) AS Degree
     FROM PerKar.vwPersonnelEducations
     GROUP BY PersonalID) AS PersonnelDegrees
     ON vwPerEdu.PersonalID=PersonnelDegrees.PersonalID
     AND vwPerEdu.Degree=PersonnelDegrees.Degree) AS vwPerEdu_1
     ON PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID = vwPerEdu_1.PersonalID
     ...
     از این مدل JOIN چندین بار استفاده شده که همین باعث کند شدن عملیات شده
     • ببخشید کل کد ریخت به هم درحای که من درستش کردم

      اگر دقت بفرمایید، فقط در این تکه کد از ویوو PerKar.vwPersonnelEducations دو بار استفاده شده که خودش با خودش JOIN شده(این ویوو خودش شامل حدود ۱۰ جدول هست) 
      مشابه این مورد زیاد استفاده شده
  •    سلام
   اگر به جای استفاده از جداول در عملیات Join از select و انتخاب ستونهای مورد نیازمون استفاده میکردیم تاثیر بهتری داشت؟

   • سلام

    تا جایی که از سوال شما متوجه شدم
    اگر شما به متن کوئری اصلی، دقت کنید(البته میدونم که خیلی بد نوشته شده و شلوغه)، JOINها همه به صورتی هست که شما میفرمایید، و به همین علت هم کند شده
    • این یه نمونه از کد هست که از وسط کوئری آوردم
     ...INNER JOIN (SELECT vwPerEdu.PersonalID, vwPerEdu.PEducationID,vwPerEdu.CollectDate, vwPerEdu.EduAverage,
     vwPerEdu.Degree, vwPerEdu.DegreeName,vwPerEdu.EduEvidenceID, vwPerEdu.University,
     vwPerEdu.Comments, vwPerEdu.EduBranchID, vwPerEdu.EduEvidenceDetails,
     vwPerEdu.EduDegree, vwPerEdu.EBName,vwPerEdu.IsChangeByOthers
     FROM PerKar.vwPersonnelEducations AS vwPerEdu
     INNER JOIN (SELECT PersonalID,MAX(Degree) AS Degree
     FROM PerKar.vwPersonnelEducations
     GROUP BY PersonalID) AS PersonnelDegrees
     ON vwPerEdu.PersonalID=PersonnelDegrees.PersonalID
     AND vwPerEdu.Degree=PersonnelDegrees.Degree) AS vwPerEdu_1
     ON PerOrg.tbPersonalSpex.PersonalID = vwPerEdu_1.PersonalID
     ...
     از این مدل JOIN چندین بار استفاده شده که همین باعث کند شدن عملیات شده
     • ببخشید کل کد ریخت به هم درحای که من درستش کردم

      اگر دقت بفرمایید، فقط در این تکه کد از ویوو PerKar.vwPersonnelEducations دو بار استفاده شده که خودش با خودش JOIN شده(این ویوو خودش شامل حدود ۱۰ جدول هست) 
      مشابه این مورد زیاد استفاده شده
  •   سلام آقای حسینی و مهندس طاهری عزیز از بابت راهنماییتون ممنونم مشکل هم حل شد  و عذر خواهی میکنم از مهندس طاهری بابات اینکه اولش متوجه نشدم ssms منظورتون SQL Server  من بعد متوجه  شدم فقط ای کاش یک ایمل داشتم ازتون که بتونم بعضی از مشکلات که پیش اومده اینجا نمیتونم مطرح کنم باید عکسشنو بفرستم چند روزی هستش فکرمو درگیر خودش کرده ولی به نتیجه نرسیدم ممنون میشم اگه یک ایمیل بگین تا باهاتون ارتباط داشته باشم ..بازم ازتون واقعا تشکر میکنم خسته نباشید. Management Studio

  •   سلام آقای حسینی و مهندس طاهری عزیز از بابت راهنماییتون ممنونم مشکل هم حل شد  و عذر خواهی میکنم از مهندس طاهری بابات اینکه اولش متوجه نشدم ssms منظورتون SQL Server  من بعد متوجه  شدم فقط ای کاش یک ایمل داشتم ازتون که بتونم بعضی از مشکلات که پیش اومده اینجا نمیتونم مطرح کنم باید عکسشنو بفرستم چند روزی هستش فکرمو درگیر خودش کرده ولی به نتیجه نرسیدم ممنون میشم اگه یک ایمیل بگین تا باهاتون ارتباط داشته باشم ..بازم ازتون واقعا تشکر میکنم خسته نباشید. Management Studio

  • سلام آقای حسینی چرا کوری من اجرا نمیشه لطفا راهنمایی کنید .

      SELECT customerID, NAME, FAMILY FROM customer WHERE Name= ‘حسین’

   • سلام کوئری زیر را کپی کنید و در SSMS اجرا کنید به تگ N هم توجه کنید 

           SELECT customerID, NAME, FAMILY FROM customer WHERE Name= N’حسین’

    • سلام

     با اجازه استاد طاهری عزیز و عذرخواهی از ایشان
     ستون Name شما از نوع یونیکد است(NVARCHAR)
     به خاطر همین هم هنگامی که در شرط می نویسید ‘حسینی’، این کلمه به صورت غیر یونیکد تفسیر میشود،
     برای اصلاح این مشکل همانطور که استاد عزیز فرمودند باید از ‘حسین’N استفاده کنید که در این صورت کلمه مورد نظر شما به صورت یونیکد تفسیر میشود.
  • سلام آقای حسینی چرا کوری من اجرا نمیشه لطفا راهنمایی کنید .

      SELECT customerID, NAME, FAMILY FROM customer WHERE Name= ‘حسین’

   • سلام کوئری زیر را کپی کنید و در SSMS اجرا کنید به تگ N هم توجه کنید 

           SELECT customerID, NAME, FAMILY FROM customer WHERE Name= N’حسین’

    • سلام

     با اجازه استاد طاهری عزیز و عذرخواهی از ایشان
     ستون Name شما از نوع یونیکد است(NVARCHAR)
     به خاطر همین هم هنگامی که در شرط می نویسید ‘حسینی’، این کلمه به صورت غیر یونیکد تفسیر میشود،
     برای اصلاح این مشکل همانطور که استاد عزیز فرمودند باید از ‘حسین’N استفاده کنید که در این صورت کلمه مورد نظر شما به صورت یونیکد تفسیر میشود.
  •     خوندن این کد ها خودش یک پروژه است. 

  •     خوندن این کد ها خودش یک پروژه است.