اسکریپت: لیست Index های جداول یک دیتابیس

اسکریپت: لیست Index های جداول یک دیتابیس

نوشته شده توسط: زهرا فرهنگی
۰۵ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه: 5 دقیقه
۵
(۱)

مقدمه

دستور زیر لیست کلیه ایندکس‌های تعریف شده روی جداول (و Viewهای) یک دیتابیس را به ترتیب نام Schema و جداول نمایش خواهد داد.

select schema_name(t.schema_id) + '.' + t.[name] as table_view,
case when t.[type] = 'U' then 'Table'
when t.[type] = 'V' then 'View'
end as [object_type],
i.index_id,
case when i.is_primary_key = 1 then 'Primary key'
when i.is_unique = 1 then 'Unique'
else 'Not unique' end as [type],
i.[name] as index_name,
substring(column_names, 1, len(column_names)-1) as [columns],
case when i.[type] = 1 then 'Clustered index'
when i.[type] = 2 then 'Nonclustered unique index'
when i.[type] = 3 then 'XML index'
when i.[type] = 4 then 'Spatial index'
when i.[type] = 5 then 'Clustered columnstore index'
when i.[type] = 6 then 'Nonclustered columnstore index'
when i.[type] = 7 then 'Nonclustered hash index'
end as index_type
from sys.objects t
inner join sys.indexes i
on t.object_id = i.object_id
cross apply (select col.[name] + ', '
from sys.index_columns ic
inner join sys.columns col
on ic.object_id = col.object_id
and ic.column_id = col.column_id
where ic.object_id = t.object_id
and ic.index_id = i.index_id
order by col.column_id
for xml path ('') ) D (column_names)
where t.is_ms_shipped <> 1
and index_id > 0
order by schema_name(t.schema_id) + '.' + t.[name], i.index_id
  •  Table_Vew: نام جدول یا View مرتبط با ایندکس
  •  Object_Type: نوع Objectای که ایندکس برای آن تعریف شده

-Table
– View

  •  iIndex_id: id مربوط به ایندکس (این شماره در هر جدول یکتا می باشد)
  •  Type:

– Primary Key
– Unique
– Not Unique

  •  Index_Name: نام ایندکس
  •  Columns: لیست اسامی ستون‌ شرکت کننده در ایندکس
  •  Index_Type: نوع ایندکس

– Clustered index
– Nonclustered unique index
– XML index
– Spatial index
– Clustered columnstore index
– Nonclustered columnstore index
– Nonclustered hash index

یک نمونه از اجرای دستور بالا روی دیتابیس AdventureWorks

 
برای بدست آوردن اطلاعات بیش‌تر در مورد اسکریپت های پرکاربرد SQL ، به مقاله زیر مراجعه کنید.

چه رتبه ای می‌دهید؟

میانگین ۵ / ۵. از مجموع ۱

اولین نفر باش

title sign
دانلود مقاله
اسکریپت: لیست Index های جداول یک دیتابیس
فرمت PDF
1 صفحه
حجم 1 مگابایت
دانلود اسکریپت
title sign
معرفی نویسنده
زهرا فرهنگی
مقالات
51 مقاله توسط این نویسنده
محصولات
0 دوره توسط این نویسنده
زهرا فرهنگی

کارشناس پایگاه داده، در حال کسب تجربه در زمینه‌های تحلیل انباره داده، BI، بهینه سازی پایگاه‌های داده

پروفایل نویسنده
title sign
دیدگاه کاربران