اسکریپت: لیست تمامی constraintهای تعریف شده روی جداول یک دیتابیس (PK,UK,FK,Check,Default)

اسکریپت: لیست تمامی constraintهای تعریف شده روی جداول یک دیتابیس (PK,UK,FK,Check,Default)

نوشته شده توسط: زهرا فرهنگی
۲۳ آبان ۱۳۹۷
زمان مطالعه: 5 دقیقه
۰
(۰)

مقدمه

دستور زیر تمامی Constraintهای تعریف شده روی جداول(و Vewها) شامل Primary Keys, Unique Key Constraintها و ایندکس‌ها, Foreign Keyها و Check و Default Constraintهای یک دیتابیس را نمایش خواهد داد.

select table_view,
object_type,
constraint_type,
constraint_name,
details
from (
select schema_name(t.schema_id) + '.' + t.[name] as table_view,
case when t.[type] = 'U' then 'Table'
when t.[type] = 'V' then 'View'
end as [object_type],
case when c.[type] = 'PK' then 'Primary key'
when c.[type] = 'UQ' then 'Unique constraint'
when i.[type] = 1 then 'Unique clustered index'
when i.type = 2 then 'Unique index'
end as constraint_type,
isnull(c.[name], i.[name]) as constraint_name,
substring(column_names, 1, len(column_names)-1) as [details]
from sys.objects t
left outer join sys.indexes i
on t.object_id = i.object_id
left outer join sys.key_constraints c
on i.object_id = c.parent_object_id
and i.index_id = c.unique_index_id
cross apply (select col.[name] + ', '
from sys.index_columns ic
inner join sys.columns col
on ic.object_id = col.object_id
and ic.column_id = col.column_id
where ic.object_id = t.object_id
and ic.index_id = i.index_id
order by col.column_id
for xml path ('') ) D (column_names)
where is_unique = 1
and t.is_ms_shipped <> 1
union all
select schema_name(fk_tab.schema_id) + '.' + fk_tab.name as foreign_table,
'Table',
'Foreign key',
fk.name as fk_constraint_name,
schema_name(pk_tab.schema_id) + '.' + pk_tab.name
from sys.foreign_keys fk
inner join sys.tables fk_tab
on fk_tab.object_id = fk.parent_object_id
inner join sys.tables pk_tab
on pk_tab.object_id = fk.referenced_object_id
inner join sys.foreign_key_columns fk_cols
on fk_cols.constraint_object_id = fk.object_id
union all
select schema_name(t.schema_id) + '.' + t.[name],
'Table',
'Check constraint',
con.[name] as constraint_name,
con.[definition]
from sys.check_constraints con
left outer join sys.objects t
on con.parent_object_id = t.object_id
left outer join sys.all_columns col
on con.parent_column_id = col.column_id
and con.parent_object_id = col.object_id
union all
select schema_name(t.schema_id) + '.' + t.[name],
'Table',
'Default constraint',
con.[name],
col.[name] + ' = ' + con.[definition]
from sys.default_constraints con
left outer join sys.objects t
on con.parent_object_id = t.object_id
left outer join sys.all_columns col
on con.parent_column_id = col.column_id
and con.parent_object_id = col.object_id) a
order by table_view, constraint_type, constraint_name
  •  Table_View: نام جدول یا View به همراه نام Schema
  •  Object_Type: نوع Object

– Table
– View

  • Constraint_Type: نوع Constraint

– Primary key
– Unique key
– Foregin key
– Check constraint
– Default constraint

  • Constraint_Name: نام Constraint یا ایندکس
  •  Details: جزییات این Constraint

– Primary key – شامل اسامی ستون های شرکت کننده در PK
– Unique key – شامل اسامی ستون های شرکت کننده در UK
– Foregin key – نام جدول اصلی
– Check constraint – عبارت(فرمول) تعریف شده برای constraint
– Default constraint – نام ستون و مقدار/عبارت تعریف شده برای constrain

یک نمونه از اجرای دستور فوق روی دیتابیس AdventureWorks

چه رتبه ای می‌دهید؟

میانگین ۰ / ۵. از مجموع ۰

اولین نفر باش

title sign
معرفی نویسنده
زهرا فرهنگی
مقالات
51 مقاله توسط این نویسنده
محصولات
0 دوره توسط این نویسنده
زهرا فرهنگی

کارشناس پایگاه داده، در حال کسب تجربه در زمینه‌های تحلیل انباره داده، BI، بهینه سازی پایگاه‌های داده

پروفایل نویسنده
title sign
دیدگاه کاربران