اسکریپت: لیست تمامی Indexهای تعریف شده در یک دیتابیس

اسکریپت: لیست تمامی Indexهای تعریف شده در یک دیتابیس

نوشته شده توسط: زهرا فرهنگی
۳۰ آبان ۱۳۹۷
زمان مطالعه: 5 دقیقه
۴
(۱)

مقدمه

دستور زیر لیست تمامی ایندکس‌های تعریف شده در یک دیتابیس را به ترتیب نام ایندکس نمایش خواهد داد.

دستور زیر لیست تمامی ایندکس‌های تعریف شده در یک دیتابیس را به ترتیب نام ایندکس نمایش خواهد داد.

select i.[name] as index_name,
substring(column_names, 1, len(column_names)-1) as [columns],
case when i.[type] = 1 then 'Clustered index'
when i.[type] = 2 then 'Nonclustered unique index'
when i.[type] = 3 then 'XML index'
when i.[type] = 4 then 'Spatial index'
when i.[type] = 5 then 'Clustered columnstore index'
when i.[type] = 6 then 'Nonclustered columnstore index'
when i.[type] = 7 then 'Nonclustered hash index'
end as index_type,
case when i.is_unique = 1 then 'Unique'
else 'Not unique' end as [unique],
schema_name(t.schema_id) + '.' + t.[name] as table_view,
case when t.[type] = 'U' then 'Table'
when t.[type] = 'V' then 'View'
end as [object_type]
from sys.objects t
inner join sys.indexes i
on t.object_id = i.object_id
cross apply (select col.[name] + ', '
from sys.index_columns ic
inner join sys.columns col
on ic.object_id = col.object_id
and ic.column_id = col.column_id
where ic.object_id = t.object_id
and ic.index_id = i.index_id
order by col.column_id
for xml path ('') ) D (column_names)
where t.is_ms_shipped <> 1
and index_id > 0
order by i.[name]

 
  •  Index_Name: نام ایندک• Columns:
  • Column: لیست اسامی ستون های شرکت کننده در ایند
  • Index_Type

– Clustered index
– Nonclustered unique index
– XML index
– Spatial index
– Clustered columnstore index
– Nonclustered columnstore index
– Nonclustered hash index

  • Unique: آیا ایندکس Unique است یا نه؟

– Unique
– Not Unique

  • Table_View: نام جدول یا View مرتبط با ایندکس به همراه نام Schema
  • Object_Type: نوع Object ای که ایندکس برای آن تعریف شده است

– Table
– View

یک نمونه از اجرای دستور بالا روی دیتابیسAdventureWorks

چه رتبه ای می‌دهید؟

میانگین ۴ / ۵. از مجموع ۱

اولین نفر باش

title sign
معرفی نویسنده
زهرا فرهنگی
مقالات
51 مقاله توسط این نویسنده
محصولات
0 دوره توسط این نویسنده
زهرا فرهنگی

کارشناس پایگاه داده، در حال کسب تجربه در زمینه‌های تحلیل انباره داده، BI، بهینه سازی پایگاه‌های داده

پروفایل نویسنده
title sign
دیدگاه کاربران