آنیتا هادی‌زاده

آنیتا هادی‌زاده

اسکرام مستر و مدرس اسکرام
  • بیش از هشت سال سابقه ی اسکرام مستری و کوچینگ تیم های مختلف
  • اسکرام مستر چندین نیم شرکت داتین 
  • راه اندازی چهارچوب اسکرام در تیم ها و واحد های مختلف سازمانی
2 مقاله
2 دوره برگزار شده
title sign
مقالات ارائه شده توسط آنیتا هادی‌زاده