نصب و پیکربندی سامانه مانیتورینگ پرومتئوس

نصب و پیکربندی سامانه مانیتورینگ پرومتئوس

نوشته شده توسط: امیرعلی میرزابیگی
۲۰ مهر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: 5 دقیقه
۴
(۸)

سامانه مانیتورینگ پرومتئوس (Prometheus) یک سیستم مدیریت و نظارت متن‌باز (Open Source) است که برای جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌های نظارتی (Monitoring Data)، مانیتورینگ سیستم‌ها و خدمات مختلف استفاده می‌شود. پرومتئوس ابزاری قدرتمند برای نظارت و آنالیز سیستم‌ها و برنامه‌های کامپیوتری در محیط‌های ابری و محلی شناخته می‌شود و ازطریق انتشار متن‌باز آن، به جامعه برنامه‌نویسی و اپراتورها امکان بهره‌وری از آن را می‌دهد. در این مقاله، ابتدا مفاهیم پایه مربوط به پرومتئوس را بیان می‌کنیم و سپس، نحوه نصب آن را به‌همراه مراحل شرح می‌دهیم.

ویژگی های مهم سامانه مانیتورینگ پرومتئوس چیست؟

 1. جمع‌آوری داده‌های نظارتی: سامانه مانیتورینگ پرومتئوس می‌تواند از منابع مختلفی مانند وب سرورها، سیستم‌ عامل‌ها، ابزارهای ذخیره‌سازی و برنامه‌های دیگر، داده‌های نظارتی را جمع‌آوری کند.
 2. ذخیره‌سازی معتبر: در پرومتئوس داده‌های نظارتی در یک پایگاه داده مخصوص خود ذخیره می‌شوند تا امکان تحلیل و استفاده بعدی از آن‌ها وجود داشته باشد.
 3. پرس و جو و استعلام: این ابزار ازطریق زبان کوئری‌نویسی PromQL به کاربران اجازه می‌دهد تا روی داده‌های نظارتی استعلام بسازند و نتایج را تجزیه و تحلیل کنند.
 4. آنالیز و هشدارها: پرومتئوس می‌تواند براساس اصولی مانند قوانین آنومالی و تحلیل زمانی، هشدارهای نظارتی خاصی را ایجاد کند تا به کاربران اطلاع دهد که وضعیت سیستم یا خدمات تحت نظر نرم‌افزار تغییر کرده‌اند.
 5. پشتیبانی از اکوسیستم ابزارهای متن‌باز: پرومتئوس با یک اکوسیستم گسترده‌ از ابزارهای متن‌باز (مانند Grafana) برای تصویرسازی داده‌های نظارتی و Alertmanager برای مدیریت هشدارها، تعامل دارد.

سامانه مانیتورینگ پرومتئوس یکی از ابزارهای محبوب در حوزه مانیتورینگ، نظارت سیستمی و برنامه‌نویسی است و بسیاری از سازمان‌ها از آن برای نظارت بر سیستم‌ها و خدمات خود استفاده می‌کنند.

در ادامه، به نحوه نصب پرومتئوس می‌پردازیم تا آشنایی دقیق با آن حاصل شود.

 

سامانه مانیتورینگ پرومتئوس

 

روش نصب سامانه مانیتورینگ پرومتئوس

پیش از آغاز فرآیند نصب سامانه مانیتورینگ پرومتئوس، لازم است از به روز بودن پکیج‌های سیستم مطمئن شوید. با اجرای دستور زیر، این عمل امکان‌پذیر خواهد شد:

 

sudo apt update

 

 • ایجاد Prometheus system group

در مرحله اول لازم است که System Group برای سامانه مانیتورینگ پرومتئوس ایجاد کنید که این کار، ازطریق کد زیر انجام می‌شود:

 

sudo groupadd --system prometheus

 

 • ساخت Prometheus system user

سپس نیاز است یک حساب کاربری یا همان User برای Prometheus ایجاد کنیم که دستور آن در ادامه قرار داده شده است. (یک یوزر no login به نام Prometheus می‌سازیم.)

 

sudo useradd -s /sbin/nologin --system -g prometheus prometheus

توجه کنید که با ایجاد Group و User مشخص برای پرومتئوس، دسترسی‌های محدودی برای آن تعریف می‌شوند و به همین دلیل، از دسترسی‌های غیرمجاز جلوگیری خواهد شد.

 • ساخت دایرکتوری دیتا برای سامانه مانیتورینگ پرومتئوس

برای اینکه فایل‌های کتابخانه‌ها و کانفیگ‌ها را برای سامانه مانیتورینگ پرومتئوس ذخیره‌سازی کنید، لازم است دایرکتوری مخصوص ایجاد شود که به ترتیب زیر است:

sudo mkdir /var/lib/Prometheus

 

 • ایجاد پیکربندی فایل برای سامانه مانیتورینگ پرومتئوس 

استفاده از دایرکتوری پیکربندی برای سامانه مانیتورینگ پرومتئوس به شما یک رویکرد ساختاریافته و منظم برای کانفیگ کردن و مدیریت این ابزار ارائه می‌دهد. به‌واسطه این عمل، نگهداری، مقیاس‌پذیری و سازگاری آن بهبود می‌یابد. ساخت Configuration Directories ازطریق اجرای دستور زیر ایجاد می‌شود:

 

for i in rules rules.d files_sd; do sudo mkdir -p /etc/prometheus/${i}; done

 

 • دانلود و نصب سامانه مانیتورینگ پرومتئوس

در مرحله دانلود و نصب سامانه مانیتورینگ پرومتئوس، لازم است آخرین نسخه Prometheus را دانلود و به روش زیر نصب کنید:

  • نصب curl packages

پکیج Curl به‌عنوان یک ابزار کمکی، امکان انتقال داده به سرور و بالعکس را برای شما فراهم خواهد کرد و بسیاری از پروتکل‌های کاربردی را پشتیبانی می‌کند. برای نصب پکیج Curl، دستور زیر را اجرا کنید:

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo yum -y install curl wge

 

  • دانلود آخرین ورژن

ازطریق دستور زیر، به دانلود آخرین نسخه اقدام کنید:

[root@Mirzabaigy-pc ~]# mkdir -p /tmp/prometheus && cd /tmp/prometheus
[root@Mirzabaigy-pc ~]# curl -s https://api.github.com/repos/prometheus/prometheus/releases/latest \
 | grep browser_download_url \
 | grep linux-amd64 \
 | cut -d '"' -f 4 \
 | wget -qi –

 

 • انتقال فایل باینری Prometheus به مسیر /usr/local/bin/ یا هر مسیر دلخواه

اکنون لازم است فرآیند انتقال فایل باینری سامانه مانیتورینگ پرومتئوس به مسیر bin (یا سایر مسیرها) به‌صورت زیر انجام شود:

[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo mv prometheus promtool /usr/local/bin/

 

  • انتقال فایل پیکربندی به مسیر /etc

برای اینکه بتوانید فایل کانفیگ یا همان پیکربندی سامانه مانیتورینگ پرومتئوس را به مسیر /etc انتقال دهید، کد زیر را اجرا کنید:

[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo mv prometheus.yml /etc/prometheus/prometheus.yml

 

  • انتقال console_libraries به دایرکتوری /etc/prometheus

حال باید کنسول‌ها و Console Library ها را به دایرکتوری /etc/prometheus انتقال دهیم که این کار ازطریق دستور زیر امکان‌پذیر است:

[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo mv consoles/ console_libraries/ /etc/prometheus/
cd ~/
rm -rf /tmp/Prometheus

 

 • ساخت و ویرایش فایل پیکربندی (Create / Edit a Prometheus configuration file)

می‌توان ازطریق دستور زیر، به ویرایش / درج فایل کانفیگ سامانه مانیتورینگ پرومتئوس پرداخت:

[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo vim /etc/prometheus/prometheus.yml

در ادامه، یک نمونه از فایل کانفیگ قرار داده شده است تا با مشاهده آن، درک بهتری از مفاهیم به‌دست آورید.

# my global config
global:
 scrape_interval:   15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
 evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
 # scrape_timeout is set to the global default (10s).
# Alertmanager configuration
alerting:
 alertmanagers:
 - static_configs:
  - targets:
   # - alertmanager:9093
# Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'.
rule_files:
 # - "first_rules.yml"
 # - "second_rules.yml"
# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
 # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
 - job_name: 'prometheus'

  # metrics_path defaults to '/metrics'
  # scheme defaults to 'http'.

  static_configs:
  - targets: ['localhost:9090']

 

سامانه مانیتورینگ پرومتئوس

 

 • ساخت سرویس پرومتئوس (Create Prometheus systemd Service unit file)

برای آن که سامانه مانیتورینگ پرومتئوس به‌درستی اجرا شود و عمل مدیریت را انجام دهد، لازم است یک فایل systemd Service unit برای آن ایجاد شود. اجرای دستور زیر برای ساخت سرویس پرومتئوس به شما کمک می‌کند:

[root@Mirzabaigy-pc ~]# vim /etc/systemd/system/prometheus.service 
[Unit]
Description=Prometheus
Documentation=https://prometheus.io/docs/introduction/overview/
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
Environment="GOMAXPROCS=1"
User=prometheus
Group=prometheus
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
 --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
 --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus \
 --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
 --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries \
 --web.listen-address=0.0.0.0:9090 \
 --web.external-url=

SyslogIdentifier=prometheus
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

این خط را با مقدارهای زیر ویرایش کنید:

 

Environment="GOMAXPROCS=1

 

 • تنظیم Firewall و راه‌اندازی مجدد سرویس Prometheus

 

for i in rules rules.d files_sd; do sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/${i}; done
for i in rules rules.d files_sd; do sudo chmod -R 775 /etc/prometheus/${i}; done
[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus/
[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo systemctl daemon-reload
[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo systemctl start prometheus
[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo systemctl enable Prometheus

 

 • چک کردن وضعیت سرویس مانیتورینگ پرومتئوس (Check status using systemctl status prometheus command)

شما می‌توانید ازطریق دستور زیر، وضعیت سامانه مانیتورینگ پرومتئوس را بررسی کنید:

[root@Mirzabaigy-pc ~]# systemctl status prometheus

 

چک کردن وضعیت سرویس prometheus

 

 • باز کردن پورت‌های Firewall

در این مرحله و با دستور زیر، پورت فایروال را باز کرده و آن را Reload خواهید کرد:

[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo firewall-cmd --add-port=9090/tcp --permanent
[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo firewall-cmd –reload

 

 • تست دسترسی به سرویس روی پورت ۹۰۹۰

در این بخش می‌خواهیم تست کنیم که آیا به سرویس Prometheus روی پورت ۹۰۹۰ دسترسی داریم یا خیر. برای این کار، اجرای دستورات زیر لازم است:

[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo yum -y install nmap-ncat[root@Mirzabaigy-pc ~]#
[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo nc -v 192.168.10.20 9090

Ncat: Version 6.40 ( http://nmap.org/ncat )
Ncat: Connected to 192.168.10.20:9090.


تست دسترسی به سرویس روی پورت ۹۰۹۰ در سامانه مانیتورینگ پرومتئوسNode Exporter در سامانه مانیتورینگ Prometheus

Node Exporter یکی از مؤلفه‌های اصلی در سیستم مدیریت و نظارت Prometheus است. Node Exporter یک نرم‌افزار متن‌باز است که روی سرورها و سیستم‌های مختلف نصب می‌شود و به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات و آمارهای نظارتی از اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

وظایف Node Exporter

Node Exporter در سامانه مانیتورینگ پرومتئوس وظایف زیر را انجام می‌دهد:

۱. جمع‌آوری اطلاعات سیستم: Node Exporter اطلاعاتی مانند مصرف CPU، حافظه RAM و دیسک، ترافیک شبکه، تعداد فرآیندها و خدمات درحال اجرا و… را از سیستم جمع‌آوری می‌کند.

۲. اتصال به Prometheus: اطلاعات جمع‌آوری شده توسط Node Exporter به سرور Prometheus ارسال می‌شوند تا برای تحلیل و نظارت در دسترس باشند.

۳. پیکربندی آسان: نصب و پیکربندی Node Exporter نسبت به سایر مؤلفه‌های سامانه مانیتورینگ پرومتئوس ساده‌تر است و می‌توان آن را به‌سرعت برروی انواع سرورها و سیستم‌ها نصب کرد.

Node Exporter به‌عنوان یک کلاینت Prometheus عمل می‌کند و اطلاعات جمع‌آوری شده از سرورها را به‌صورت متن‌باز و قابل تفسیر توسط Prometheus ارائه می‌دهد. سپس، این اطلاعات توسط Prometheus جمع‌آوری، ذخیره و برای تحلیل و تصمیم‌گیری درمورد نظارت و عملکرد سیستم‌ها استفاده می‌شوند.

نصب Node Exporter

در این مرحله، به نصب Node Exporter در سامانه مانیتورینگ پرومتئوس پرداخته خواهد شد.

 • به این ترتیب، آخرین نسخه را از آرشیو دانلود کنید:

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# curl -s https://api.github.com/repos/prometheus/node_exporter/releases/latest| grep browser_download_url|grep linux-amd64|cut -d '"' -f 4|wget -qi –

 

 • بعد از دانلود فایل، آن را Extract کرده و به مسیر زیر انتقال دهید:

 

/usr/local/bin

 

 • این عمل ازطریق دستور زیر قابل انجام است:
tar -xvf node_exporter*.tar.gz
cd node_exporter*/
sudo cp node_exporter /usr/local/bin
cd

 

 • اکنون ازطریق دستور –version نسخه node exporter سیستم خود را چک کنید:

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# node_exporter –version

 

اگر نصب به‌درستی انجام شده باشد، پس از اجرای دستور فوق، یک خروجی مشابه زیر در صفحه شما نمایش داده خواهد شد:

 

node_exporter, version 1.6.1 (branch: HEAD, revision: 1b48970ffcf5630534fb00bb0687d73c66d1c959)
build user: root@Mirzabaigy
build date: 20230923-09:59:09
go version: go1.19.3
platform: linux/amd64

 

 • در این مرحله، یک سرویس node exporter ایجاد کنید:

 

sudo tee /etc/systemd/system/node_exporter.service <<EOF
[Unit]
Description=Node Exporter
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=prometheus
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter

[Install]
WantedBy=default.target
EOF

 

 • بارگذاری مجدد Systemd و شروع سرویس

با اجرای دستورات زیر، فرآیند بارگذاری مجدد Systmd و آغاز سرویس node exporter انجام می‌شود:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start node_exporter
sudo systemctl enable node_exporter

 

 • بررسی وضعیت سرویس

به‌منظور بررسی وضعیت فعلی node exporter در سامانه مانیتورینگ پرومتئوس، دستور زیر را اجرا کنید:

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# systemctl status node_exporter.service

 

 • node_exporter.service – Node Exporter

 

  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/node_exporter.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2023-09-13 00:14:54 PDT; 33min ago
 Main PID: 1126 (node_exporter)
  Tasks: 5
  CGroup: /system.slice/node_exporter.service
      └─۱۱۲۶ /var/lib/prometheus/node_exporter/node_exporter

Sep 13 00:14:54 Mirzabaigy-pc node_exporter[1126]: time="2023-09-13T00:14:54-07:00" level=info msg=" - sockstat" sou...:104"
Sep 13 00:14:54 Mirzabaigy-pc node_exporter[1126]: time="2023-09-13T00:14:54-07:00" level=info msg=" - stat" source=...:104"
Sep 13 00:14:54 Mirzabaigy-pc node_exporter[1126]: time="2023-09-13T00:14:54-07:00" level=info msg=" - textfile" sou...:104"
Sep 13 00:14:54 Mirzabaigy-pc node_exporter[1126]: time="2023-09-13T00:14:54-07:00" level=info msg=" - time" source=...:104"
Sep 13 00:14:54 Mirzabaigy-pc node_exporter[1126]: time="2023-09-13T00:14:54-07:00" level=info msg=" - timex" source...:104"
Sep 13 00:14:54 Mirzabaigy-pc node_exporter[1126]: time="2023-09-13T00:14:54-07:00" level=info msg=" - uname" source...:104"
Sep 13 00:14:54 Mirzabaigy-pc node_exporter[1126]: time="2023-09-13T00:14:54-07:00" level=info msg=" - vmstat" sourc...:104"
Sep 13 00:14:54 Mirzabaigy-pc node_exporter[1126]: time="2023-09-13T00:14:54-07:00" level=info msg=" - xfs" source="...:104"
Sep 13 00:14:54 Mirzabaigy-pc node_exporter[1126]: time="2023-09-13T00:14:54-07:00" level=info msg=" - zfs" source="...:104"
Sep 13 00:14:54 Mirzabaigy-pc node_exporter[1126]: time="2023-09-13T00:14:54-07:00" level=info msg="Listening on :91...:170"
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

 

پیکربندی سرویس Prometheus

پس از اطمینان از اینکه سرویس در حال اجرا است، باید سرویس Node_Exporter را به سامانه مانیتورینگ پرومتئوس اضافه کرد.

scrape_configs:
 # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
 - job_name: "prometheus"
  static_configs:
   - targets: ["localhost:9090"]
 - job_name: 'node_exporter'
  static_configs:
   - targets: ['localhost:9100']

نکته: لازم است سرور‌هایی را به فایل کانفیگ Prometheus اضافه کنید که قصد مانیتور کردن آن‌ها را دارید.

 • ری‌استارت سرویس Prometheus

برای Restart کردن سامانه مانیتورینگ پرومتئوس، دستور زیر را اجرا کنید:

[root@Mirzabaigy-pc ~]# sudo systemctl restart Prometheus

 

 • بررسی Node_exporter

در مرورگر باید یک صفحه مشابه زیر را شما مشاهده کنید:

بررسی Node_exporter در مرورگر

مراحل نصب Blackbox Exporter

Blackbox Exporter یک کامپوننت نرم‌افزاری است که در کنار سامانه مانیتورینگ پرومتئوس مورد استفاده قرار می‌گیرد و اصلی‌ترین مورد استفاده آن، نظارت سرویس‌های خارجی، انواع وب اپلیکیشن‌ها و موارد دیگر است. شما می‌توانید پرومتئوس را طوری کانفیگ کنید که داده‌ها را از Blackbox Exporter اسکرپ کند. این عمل به شما اجازه می‌دهد تا نتایج را ذخیره‌سازی و تصویرسازی کنید و داشبوردهای شخصی‌سازی شده‌ای را ارائه دهید.

 

مراحل نصب Blackbox Exporter

 

 • ساخت User

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# useradd --no-create-home --shell /bin/false blackbox_exporter

 

 • دانلود آخرین ورژن و extract کردن آن

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# wget https://github.com/prometheus/blackbox_exporter/releases/download/v0.24.0/blackbox_exporter-0.24.0.linux-amd64.tar.gz

[root@Mirzabaigy-pc ~]# tar -xvf blackbox_exporter-0.14.0.linux-amd64.tar.gz

 

 • انتقال و تغییر دسترسی

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# cp blackbox_exporter-0.24.0.linux-amd64/blackbox_exporter /usr/local/bin/blackbox_exporter
[root@Mirzabaigy-pc ~]# chown blackbox_exporter:blackbox_exporter /usr/local/bin/blackbox_exporter

 

 • حذف فایل آرشیو 

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# rm -rf blackbox_exporter-0.14.0.linux-amd64*

 

 • ایجاد دایرکتوری blackbox_exporter

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# mkdir /etc/blackbox_exporter
[root@Mirzabaigy-pc ~]# vim /etc/blackbox_exporter/blackbox.yml

 

 • پیکربندی فایل کانفیگ

 

modules:
 http_2xx:
  prober: http
  timeout: 5s
  http:
   valid_status_codes: []
   method: GET

 

 • ویرایش کانفیگ مربوط به دسترسی‌ها اعطای دسترسی ownership به User

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# chown blackbox_exporter:blackbox_exporter /etc/blackbox_exporter/blackbox.yml

 

 • ایجاد سرویس (the systemd unit file)

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# vim /etc/systemd/system/blackbox_exporter.service

 

 • پیکربندی فایل کانفیگ سرویس

 

[Unit]
Description=Blackbox Exporter
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=blackbox_exporter
Group=blackbox_exporter
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/blackbox_exporter --config.file /etc/blackbox_exporter/blackbox.yml

[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

 • بارگذاری مجدد systemd daemon و راه‌اندازی مجدد سرویس

 

 [root@Mirzabaigy-pc ~]# systemctl daemon-reload
[root@Mirzabaigy-pc ~]# systemctl start blackbox_exporter

 

 • بررسی و اعتبارسنجی وضعیت سرویس

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# systemctl status blackbox_exporter

 

 • blackbox_exporter.service – Blackbox Exporter

 

  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/blackbox_exporter.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Sat 2023-09-16 22:24:59 PDT; 7min ago
 Main PID: 1125 (blackbox_export)
  Tasks: 5
  CGroup: /system.slice/blackbox_exporter.service
      └─۱۱۲۵ /usr/local/bin/blackbox_exporter --config.file /etc/blackbox_exporter/blackbox.yml

Sep 16 22:24:59 Mirzabaigy-pc systemd[1]: Started Blackbox Exporter.
Sep 16 22:25:00 Mirzabaigy-pc blackbox_exporter[1125]: level=info ts=2023-09-17T05:25:00.707297275Z caller=main.go:213 msg="Starting blackbox_exporter" version="(v...4f7d968a)"
Sep 16 22:25:00 Mirzabaigy-pc blackbox_exporter[1125]: level=info ts=2023-09-17T05:25:00.752357678Z caller=main.go:226 msg="Loaded config file"
Sep 16 22:25:00 Mirzabaigy-pc blackbox_exporter[1125]: level=info ts=2023-09-17T05:25:00.763928674Z caller=main.go:330 msg="Listening on address" address=:9115
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

 

blackbox_exporter.service - Blackbox Exporter

 

 • فعا‌ل‌سازی سرویس

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# systemctl enable blackbox_exporter

 

 • مانیتورینگ API

حالا اگر بخواهید یک API را مانیتور کنید، باید این مراحل را دنبال کنید:

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# vim /etc/prometheus/conf.d/blackbox-exporter.yml

- targets:
  - https://test.ir/health
 labels:
  project: 'test'
  service: 'app'
  env: 'production'
  healthcheck: 'app'

 

 • درنهایت، باید به فایل پیکربندی Prometheus اضافه کنیم:

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# vim /etc/prometheus/prometheus.yml
- job_name: 'blackbox'
  metrics_path: /probe
  params:
   module: [http_2xx]
  static_configs:
   - targets:
    - http://localhost:8080
  relabel_configs:
   - source_labels: [__address__]
    target_label: __param_target
   - source_labels: [__param_target]
    target_label: instance
   - target_label: __address__
    replacement: localhost:9115

 

 • باز کردن یک ترمینال جدید و ایجاد یک index.html

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# echo "ok" > index.html

 

 • استارت یک SimpleHTTPServer روی port :8080

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# python -m SimpleHTTPServer 8080

 

استارت یک SimpleHTTPServer روی port :8080

 

 • با استفاده از دستور زیر، سرویس را Restart کنید:

 

[root@Mirzabaigy-pc ~]# systemctl restart Prometheus

 

 • درنهایت، آن را به گرافانا اضافه کنید.

پس از انجام این کار، باید یک خروجی مشابه زیر برروی صفحه شما نمایش داده شود.

 

مراحل نصب Blackbox Exporter

مراحل نصب Blackbox Exporter

 

جمع بندی

در این مقاله، به بررسی نحوه نصب و استفاده از سامانه مانیتورینگ پرومتئوس به‌صورت مرحله‌به‌مرحله پرداخته شد. علاوه‌بر این، مراحل نصب node exporter و Blackbox exporter آموزش داده شدند. پرومتئوس یک ابزار متن‌باز کاربردی است که سازمان‌ها آن را به‌منظور نظارت بر اپلیکیشن‌ها و سیستم‌های خود در ابعاد وسیع استفاده می‌کنند. به همین دلیل، این مقاله نیک آموز با هدف افزایش آگاهی شما از روند بهره‌وری از این ابزار ارائه شده است.

چه رتبه ای می‌دهید؟

میانگین ۴ / ۵. از مجموع ۸

اولین نفر باش

title sign
برچسب ها
title sign
دانلود مقاله
نصب و پیکربندی سامانه مانیتورینگ پرومتئوس
فرمت PDF
19 صفحه
حجم 0/7 مگابایت
دانلود مقاله
دوره آموزشی پایتون نیک آموز
دوره آموزش زبان برنامه نویسی GO
title sign
معرفی نویسنده
امیرعلی میرزابیگی
مقالات
1 مقاله توسط این نویسنده
محصولات
0 دوره توسط این نویسنده
امیرعلی میرزابیگی
پروفایل نویسنده
title sign
دیدگاه کاربران

دانلود کتاب معماری میکروسرویس

همین الان نام و ایمیل را وارد کنید، کمتر از 30 ثانیه دانلود کنید.
دانلود رایگان کتاب میکروسرویس (PDF)
close-link