• برای دریافت مدرک، باید حداقل 3 ماه از تاریخ ثبت سفارش شما گذشته باشد. و دوره آموزشی به اتمام رسیذه باشد