مهدی محمدی

مهدی محمدی

مدرس و نویسنده نیک اموز
2 مقاله
title sign
مقالات ارائه شده توسط مهدی محمدی
۲۹ مهر
یک شروع خوب با پایتون
۰۱ مهر
پایتون چیست؟

پایتون چیست؟

مهدی محمدی