محمد جعفر جعفری

محمد جعفر جعفری

نویسنده نیک اموز
2 مقاله
title sign
مقالات ارائه شده توسط محمد جعفر جعفری
۱۸ اردیبهشت
بررسی روش تحلیل سیستم [بخش دوم]
۱۴ اردیبهشت
بررسی روش تحلیل سیستم [بخش اول]