در با شماییم.

چهارم تا هفتم تیر ماه- نمایشگاه بین المللی تهران سالـــن ۲۰ - غرفــه ۵

مسعود طاهری

مشــــــاور ارشد SQL Server , BI ،  مدیـــــر فنی شرکت نیک‌آموز و مدرس دوره‌های SQL Server، هوش تجـــــاری در نیک آموز

فریــــد طاهری

مدیـــرعامل و بنیـــان گذار شرکت نیک آمـــــوز

علیرضـا ارومند

مشاور و معمار ارشــــد نرم‌افزار مدیر محصول راهکارهای بیمـــــه‌گری مدرن داتین و مدرس دوره‌های ASP.NET و مهندسی نرم‌افزار در نیک‌آموز

بـرای آگاهی از زمــــانبندی ورکشــــــاپ‌های تخصصــــی کلیــک کنیــــــد